Chemia 7a

Chemia

18.06.2020

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków. Wodorotlenek  sodu, potasu, wapnia.

Karta pracy

19.06.2020

Temat:  Wodorotlenki a zasady. Dysocjacja jonowa zasad.

Odpowiedz na pytania:

 1. Co to są zasady?
 2. Podaj przykład dysocjacji jonowej zasad.
 3. Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli , podaj przykłady wodorotlenków które są zasadami ( 3 przykłady)
 4. Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli , podaj przykłady wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie ( 3 przykłady)

05.06.2020

Temat : Stężenie procentowe roztworu.

Odpowiedz na pytania korzystając z podręcznika str. 184-185

 1. Co to jest stężenie procentowe roztworu?
 2. Jak obliczyć stężenie procentowe ze wzoru?
 3. Jak obliczyć masę roztworu?
 4. Oblicz zadania:
 1.  W 200g  roztworu znajduje się 6 g substancji rozpuszczonej. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

Dane:                                                                           Szukane:

mr=??????????.                                            Cp= ?????????????

ms= ????????? 

 • W  100 g roztworu znajduje się 3 g substancji rozpuszczonej. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

Dane:                                                                                                         Szukane:

mr =????????.                                             Cp= ??????????..

ms= ????????

04.06.2020

Temat:  Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Odpowiedz na pytania korzystając z podręcznika str. 170-181

 1. Co to jest roztwór?
 2. Czym roztwór nasycony różni się od roztworu nienasyconego?
 3. Czym roztwór stężony różni się od roztworu rozcieńczonego?
 4. Jak możemy podzielić wszystkie mieszaniny?
 5. Od czego zależy rozpuszczalność substancji stałych w wodzie?
 6. Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie?

28.05.2020

Temat: Woda i właściwości i rola w przyrodzie.

Proszę wykonać plakat dotyczący tematu. Proszę wesprzeć się informacjami zawartymi w podręczniku str.160-164. Można oczywiście korzystać także z innych źródeł informacji.

Oceniana będzie pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie .

28.05.2020

Temat: Woda i właściwości i rola w przyrodzie.

Proszę wykonać plakat dotyczący tematu. Proszę wesprzeć się informacjami zawartymi w podręczniku str.160-164. Można oczywiście korzystać także z innych źródeł informacji.

Oceniana będzie pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie .

TEMATY I KARTY PRACY 21-22.05.

15.05. – SPRAWDZIAN

14.05.2020

Temat: Powtórzenia wiadomości ? ?Wewnętrzna budowa materii i układ okresowy pierwiastków?

1. Podaj skład atomu:

 • ………………………………..
 • ……………………………….
 • ……………………………….

2. Zaznacz elementy atomu na rysunku:

3. Umieć odróżnić atom od cząsteczki

Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego/największą częścią pierwiastka chemicznego. Pierwiastek jest substancją zbudowaną z jednakowych atomów/ różnych atomów. Atomy mogą występować pojedynczo/ nie mogą występować pojedynczo.

Na przykład:

Model:                     zapis chemiczny :               czytamy:

Połączone atomy tego samego pierwiastka/ różnych pierwiastków tworzą cząsteczkę pierwiastka.

Na przykład:

Model:                      zapis chemiczny:             czytamy:

Połączone atomy różnych pierwiastków/takich samych pierwiastków tworzą cząsteczkę związku chemicznego.

4. Odczytaj i zapisz gdzie występuje atom a gdzie cząsteczka:

 • H2 – ……………………………………………..                   – H2O – ……………………………………….
 •  O2 – ……………………………………………                   – 2 H2O – …………………………………….
 • 2 H – ……………………………………………                   – 3 O2 – ……………………………………….
 • 2 O – ……………………………………………                   – 2 H2 – …………………………………………..

5. Narysuj modele atomów i cząsteczek podanych w zadaniu nr 4:

Modele atomów:                                                      Modele cząsteczek:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie pierwiastka gdy dana jest liczba atomowa i masowa,:

6. Odczytaj z układu okresowego liczbę atomową i masę atomową. Czy pierwiastek jest metalem?

               Tlen O  – liczba atomowa (Z) = ………………………………………

                              Masa atomowa (u) = …………………………………………

                              Nr grupy –                  ……………………………………….

                              Nr okresu –                 ………………………………………….

                         Metal/niemetal                       ……………………………………….

               Magnez Mg   liczba atomowa (Z) = ………………………………………

                                      Masa atomowa (u) = …………………………………………

                                      Nr grupy –                  ……………………………………….

                                     Nr okresu –                 ………………………………………….

                                 Metal/niemetal                ……………………………………………..

7. Co to są izotopy?

Izotopy są to :

 1. odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową (A)
 2. odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą atomową (Z)

Podaj izotopy wodoru:

……………………………………………………………………………

8. Znać zastosowanie izotopów promieniotwórczych. Dlaczego promieniotwórczość jest szkodliwa? ( podręcznik)

9. Wiedząc że, wartościowość = liczbie wiązań, a numer grupy głównej układu okresowego mówi nam jaka jest wartościowość, zaznacz ilość wiązań obok symboli pierwiastków za pomocą cyfr rzymskich i kresek

10. Na podstawie wzoru chemicznego ( sumarycznego) napisz wzór kreskowy ( strukturalny)

MgO ( tlenek magnezu)

FeO ( tlenek żelaza)

H2O ( cząsteczka wody)

11. Zaznacz prawidłową odpowiedź wiedząc, że lewa strona związku musi się równać prawej:

– zwór tlenku żelaza (III) ma postać :

 • FeO
 • Fe2O
 • Fe2O2
 • Fe2O3

12. Umieć obliczać masy cząsteczkowe :

      O2  jest to jedna cząsteczka tlenu złożona z dwóch atomów tlenu, czyli masę cząsteczkową obliczamy następująco:

O2 = ……………………………………………………………………………….

H2 = …………………………………………………………………………………

H2O = …………………………………………………………………………….

07.05.2020

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

Podręcznik str. 137-141

1.Jak brzmi prawo stałości składu związku chemicznego.

2. Oblicz stosunek masowy 

a) tlenku sodu   Na2O

b) tlenku węgla (IV)  CO2

c) bromku wapnia  CaBr2

08.05.2020

Temat: Prawo zachowania masy.

Podręcznik str. 148- 150

 1. Jak brzmi prawo zachowania masy?
 2. Oblicz masę produktu reakcji chemicznej:
 3. Spalono 18g węgla w 48 g tlenu. Oblicz ile gramów tlenku węgla (IV) powstało w tej reakcji

Dane:                                                                                       Szukane:

 • Oblicz ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu, jeśli otrzymano 120 g tlenku magnezu

Dane:                                                                                                              Szukane

 • W wyniku spalenia 12,7g miedzi w tlenie otrzymano 15,9g tlenku miedzi (II) Cu0. Oblicz ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej

Dane:                                                                                                               Szukane:

24.04.2020

30.04.2020

Temat:  Rodzaje wiązań chemicznych.

Proszę przeczytać uważnie przesłane treści. Na lekcji w piątek będziemy omawiać różnice pomiędzy wiązaniami chemicznymi

 1. Atomy pierwiastków łączą się ze sobą tworząc cząsteczkę pierwiastka lub cząsteczkę związku chemicznego.
 2. Atomy mogą łączyć się ze sobą za pomocą:
 3. Wiązania kowalencyjnego  ( spolaryzowanego i niespolaryzowanego)
 4. Wiązania jonowego
 • Wiązanie kowalencyjne ? polega na uwspólnianiu elektronów walencyjnych ( czyli tych na ostatniej  powłoce elektronowej) łączących się atomów. Atomy łączą się dążąc do tego , aby na ostatniej powłoce miały 2 lub 8 elektronów.

Wodór znajduje się w 1 grupie układu okresowego, więc każdy atom ma 1 elektron walencyjny. Aby utworzyć cząsteczkę , atomy wodoru muszą zbliżyć się do siebie, tak aby ich elektrony walencyjne utworzyły wspólną  parę.

H .    +   H .           ———>               H. . H

Wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomami wodoru :

Wiązanie między atomami wodoru tworzą dwa elektrony, czyli jedna para elektronowa, jest to wiązanie pojedyncze.

 1. Elektroujemność jest to zdolność atomu danego pierwiastka chemicznego do przyciągania elektronów tworzących wiązania chemiczne. Podaje się ją w liczbach od 0,7-4,0. Niską elektroujemność mają pierwiastki metaliczne ( słabeusze), a wysoką ? niemetale ( siłacze).
 2. Atomy pierwiastków o najmniejszej elektroujemności najsłabiej przyciągają elektrony i łatwo oddają je innym atomom .
 3. Atomy pierwiastków o najwyższej elektroujemności ( niemetal ? fluor) najsilniej przyciągają elektrony. Wiązanie jonowe tworzą się między metalami i niemetalami. Atomy metali oddają elektrony atomom niemetali i stają się jonami dodatnimi- kationami. Atomy  niemetali przyjmują elektrony i stają się ujemnymi anionami. Kationy i aniony przyciągają się tworząc wiązanie jonowe.

Jon to cząsteczka z ładunkiem dodatnim lub ujemnym

W wiązaniu kowalencyjnym różnica elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie jest mniejsza niż 1,7

W wiązaniu jonowym różnica elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie jest większa niż 1,7

 1. Wiązanie jonowe tworzą się między metalami i niemetalami. Atomy metali oddają elektrony atomom niemetali i stają się jonami dodatnimi- kationami. Atomy  niemetali przyjmują elektrony i stają się ujemnymi anionami. Kationy i aniony przyciągają się tworząc wiązanie jonowe.

Jon to cząsteczka z ładunkiem dodatnim lub ujemnym

Klasa 7                    chemia                                                                              24.04.2020

                                                    Karta  Pracy

Zadania –  Wiązania chemiczne  do zeszytu proszę zrobić                   

 1. Wybierz poprawną odpowiedź:
 2. Wiązania kowalencyjne polegają na :

? uwspólnianiu elektronów walencyjnych

– oddawaniu elektronów walencyjnych atomom pierwiastków o większej elektroujemności

 • Wiązania jonowe polegają na:

– uwspólnianiu elektronów walencyjnych

– oddawanie elektronów walencyjnych atomom pierwiastków o większej elektroujemności

 • Oblicz na podstawie elektroujemności pierwiastków, czy ich atomy tworzą wiązania kowalencyjne czy jonowe:
 • H2       H= 2,1             2,1-2,1=  0       0 jest mniejsze od 1.7, więc jest to w cząsteczce wodoru wiązanie kowalencyjne
 • HCl                  H= 2,1       Cl= 3,0      ??..???????????????????

??????????????????????????????????????????     

      c) CO                  C= ????     O=  ?????., ???????????????????

??????????????????????????????????????????????.

 •  NaCl        Na=????.   Cl= ?????., ???????????????????..
 • ?????????????????????????????????????????
 • Narysuj schemat wiązania kowalencyjnego w cząsteczce wodoru :

RODZAJE WIĄZAŃ CHEMICZNYCH

WARTOŚCI PIERWIASTKÓW

17.04.2020

Temat: Układ okresowy pierwiastków.

 1. Każdy pierwiastek w układzie okresowym ma swoją ,,krateczkę?, gdzie można odczytać:

2. Wśród pierwiastków chemicznych wyróżniamy:

A) Metale np. żelazo, złoto, srebro

B) Niemetale np. azot, węgiel, tlen

3. Układ okresowy pierwiastków składa się z:

A) 18 kolumn

B) 7 okresów

4. W grupach znajdują się pierwiastki o podobnych właściwościach.

5. Każda grupa główna ma swoją nazwę.

6. Pierwiastki są ułożone w układzie okresowym według wzrastającej liczby atomowej (Z)

7. Znając numer grupy i okresu wiemy gdzie on leży w układzie okresowym pierwiastków

8. Numer okresu mówi nam o ilości powłok elektronowych ( czyli dróg po których poruszają się elektrony)

9. Numer grupy mówi nam o ilości elektronów walencyjnych , czyli tych które znajdują się najdalej jądra atomu.

Więcej informacji znajdziecie w podręczniku : str. 95-99

Dalej macie dwie karty pracy na ten tydzień do pobrania. Razem będziemy je rozwiązywać przez Messenger.

Temat:  Powłoki  elektronowe , izotopy       

Zadania

Temat:  Budowa atomu – nukleony, elektony

Budowa atomu

oglądajcie proszę lekcje chemii:
klasa 7 lekcje chemii ma w poniedziałki i środy dostępne o godzinie 9.30 i powtórki o 14.00 na TVP SPORT

Lekcja

Karty pracy

Tabelka do uzupełnienia

Zadanie

Zadanie 2