Pedagog szkolny

?Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie ? naucz. Jeśli nie wie ? wytłumacz. Jeśli nie może ? pomóż?

Janusz Korczak

Funkcję pedagoga szkolnego pełni:
mgr Marlena Grajek

Gabinet pedagoga szkolnego to miejsce szczególne w naszej szkole, gdyż w nim uczniowie zasięgają porad, dzielą się swoimi troskami, problemami nie tylko edukacyjnymi ale często osobistymi. To pedagog jest wielokrotnie pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej tym samy dbając o dobro wychowanków.
Miejsce to sprzyja także rozmowom z rodzicami i wspólnemu rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Rodzice mogą liczyć zawsze na wsparcie, konsultację i poradę ze strony pedagoga. To właśnie pedagog diagnozuje środowisko rodzinne uczniów i eliminuje ewentualne nieprawidłowości. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych, których sami nie potrafimy rozwiązać.

Do zadań pedagoga szkolnego należy przede wszystkim:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

– dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

– udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć emocjonalnych

– udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

– udzielanie rodzicom porad dotyczących zrozumienia potrzeb i możliwości rozwojowych ich dziecka oraz propagowanie zasad postępowania wychowawczego w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną;

– branie udziału w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w realizowaniu zadań profilaktycznych, wychowawczych i prozdrowotnych;

– organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

– współpraca w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

– działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Poza tym do zadań pedagoga szkolnego należy również organizowanie dla uczniów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.
Wszystkie zajęcia prowadzone są wg ciekawych, aktywizujących i efektywnych metod.