Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3r.ż. do 25r.ż. Zajęcia te realizowane są w formie zajęć indywidualnych (w domu rodzinnym dziecka), bądź zespołowych- na terenie szkoły. Nauczyciele korzystają z elementów różnych metod, łącząc je, dostosowując do możliwości uczniów, aby wypracować najlepsze efekty.
Obszary naszej pracy to – komunikacja, sprawność motoryczna, samoobsługa, funkcjonowanie poznawcze oraz zachowania społeczne.

Nasi uczniowie uczestniczą w życiu szkoły, w uroczystościach, wydarzeniach, wycieczkach dostosowanych formą i treścią do ich możliwości psycho- fizycznych. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice objęci są wsparciem psychologa, pedagoga, logopedy oraz specjalisty Integracji Sensorycznej.