Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu www.sps19.kalisz.pl

Data publikacji: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Skróty klawiaturowe:

  • Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Marcin Jaroszkiewicz, adres poczty elektronicznej  jaroszkiewicz.marcin@sps19.kalisz.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 503 25 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz.

 Podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, rozwiązania architektoniczne oraz środki techniczne umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku głównym szkoły. Do budynku sali gimnastycznej jest dostępny podjazd dla wózków. Budynek w którym znajduje się jadalnia nie jest objęty ułatwieniami. Urządzenie techniczne w postaci windy umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń w głównym, wielokondygnacyjnym budynku szkoły. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.