Zajęcia kulinarne

Program zajęć kulinarnych pt: „Kuchcikowo”, przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 19 w Kaliszu. Rozwój poznawczy uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim polega na wielozmysłowym doświadczaniu  otaczającego świata. Główne założenia innowacji to stymulacja polisensoryczna, rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, nauka przebywania i współdziałania w grupie.

Motywacją do stworzenia programu jest wdrażanie uczniów do wykonywania i doskonalenia prostych czynności samoobsługowych, rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich indywidualnych  możliwości.