WWRD

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Obejmujemy pomocą dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Mamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W ramach WWRD dzieci mogą otrzymać specjalistyczne wsparcie :

  • logopedy/neurologopedy

  • pedagoga specjalnego

  • tyflopedagoga

  • surdopedagoga

  • neurorehabilitanta

  • terapeuty SI

  • psychologa

  • fizjoterapeuty

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • wniosek rodziców o objęcie dziecka wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Na podstawie opinii zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny i ustala harmonogram zajęć terapeutycznych dla dziecka, a praca z dzieckiem odbywa się przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania dodatkowych informacji.