Strona główna

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu ?Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ?Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji?, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grant realizować będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu 1 288 519,78 zł.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie między innymi na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  ? inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
  ? współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin
  Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:
  ? Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26 , 62-872 Godziesze Wielkie
  ? Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
  ? II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
  ? Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
  ? Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
  ? Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz

DOMOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z MULTIMEDIÓW

DROGI RODZICU!

PRZECZYTAJ!

Informujemy, że na stronie internetowej Miasta powstał moduł „Giełda pracy” dedykowany pracownikom oświaty. Za jego pośrednictwem można złożyć aplikację na stanowisko pracy nauczyciela, ale także pracownika administracji i obsługi.

https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy

_____________________________________