SCWEW

23 SCWEW  już działają, Nasz także!!

http://www.scwewkalisz.pl

Dynamicznie rozpoczęliśmy działania w ramach utworzonego przy Naszej Szkole SCWEW – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Jedyne w Wielkopolsce SCWEW utworzono w Kaliszu, tym większa radość , że Miasto Kalisz wskazało właśnie Naszą Szkołę do realizacji tego zadania.

Nasz zespół projektowy rozpoczął konsultacje z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów dziewięciu placówek objętych wsparciem SCWEW. Podpisaliśmy porozumienia współpracy, powstaje strona internetowa, realizujemy formy warsztatowe skierowane dla uczniów, równolegle przygotowujemy się do Konferencji Inaugurującej, która odbędzie się w marcu i będzie wielkim wydarzeniem dla Naszej Szkoły, Miasta i Województwa.

Dyrektor Naszej Szkoły Pani Sylwia Baranowska  wraz z Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Panią Violettą Słupianek odbyły wizytę u Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła . Spotkanie dotyczyło przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn.” Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

To właśnie przy Naszej 𝗦𝘇𝗸𝗼𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝘀𝘁𝗮𝘄𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗷𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷 𝗻𝗿 𝟭𝟵 𝘄 𝗞𝗮𝗹𝗶𝘀𝘇𝘂 utworzone zostało 𝗷𝗲𝗱𝘆𝗻𝗲 𝘄 𝘄𝗼𝗷𝗲𝘄𝗼́𝗱𝘇𝘁𝘄𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗷𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗪𝘀𝗽𝗶𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮̨𝗰𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗸𝗮𝗰𝗷𝗲̨ 𝗪ł𝗮̨𝗰𝘇𝗮𝗷𝗮̨𝗰𝗮̨ (𝗦𝗖𝗪𝗘𝗪). 𝗠𝗶𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗞𝗮𝗹𝗶𝘀𝘇 pozyskało grant na realizację tego projektu realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grant realizowany jest 𝗼𝗱 𝟮𝟵.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗱𝗼 𝟯𝟬.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿. Wysokość pozyskanego grantu 𝟭 𝟮𝟴𝟴 𝟱𝟭𝟵,𝟳𝟴 𝘇ł. Głównym 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗺 realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grant realizować będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu 1 288 519,78 zł.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie między innymi na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin
  Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:
  • Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26 , 62-872 Godziesze Wielkie
  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
  • Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
  • Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz