SCWEW

23 SCWEW  już działają, Nasz także!!

http://www.scwewkalisz.pl

Dynamicznie rozpoczęliśmy działania w ramach utworzonego przy Naszej Szkole SCWEW – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Jedyne w Wielkopolsce SCWEW utworzono w Kaliszu, tym większa radość , że Miasto Kalisz wskazało właśnie Naszą Szkołę do realizacji tego zadania.

Nasz zespół projektowy rozpoczął konsultacje z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów dziewięciu placówek objętych wsparciem SCWEW. Podpisaliśmy porozumienia współpracy, powstaje strona internetowa, realizujemy formy warsztatowe skierowane dla uczniów, równolegle przygotowujemy się do Konferencji Inaugurującej, która odbędzie się w marcu i będzie wielkim wydarzeniem dla Naszej Szkoły, Miasta i Województwa.

Dyrektor Naszej Szkoły Pani Sylwia Baranowska  wraz z Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Panią Violettą Słupianek odbyły wizytę u Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła . Spotkanie dotyczyło przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn.” Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

To właśnie przy Naszej ?????? ??????????? ?????????? ?? ?? ? ??????? utworzone zostało ?????? ? ????????????? ????????????? ??????????????? ??????? ???????????? ????????? ?ł??????????? (?????). ?????? ?????? pozyskało grant na realizację tego projektu realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ?Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji?, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grant realizowany jest ?? ??.??.???? ?? ??.??.???? ?. Wysokość pozyskanego grantu ? ??? ???,?? ?ł. Głównym ????? realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu ?Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ?Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji?, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grant realizować będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu 1 288 519,78 zł.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie między innymi na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  ? inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
  ? współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin
  Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:
  ? Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26 , 62-872 Godziesze Wielkie
  ? Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
  ? Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
  ? II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
  ? Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
  ? Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
  ? Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz